Skip to Content

mobile icon menu
關於我們
mobile icon menu
產品與服務
mobile icon menu
市場研究數據
icon menu
關於我們
icon menu
產品與服務
icon menu
市場研究數據

tencent

全球趨勢:亞太區入口網站使用狀況

入口網站提供豐富資訊,是相當受用的網站類型,comScore Media Metrixe觀察過去一年亞太區入口網站到達率保持在75%以上,顯示亞太區3/4的網友會使用此類型網站。
Read more